top of page
earth-3537401_1280.jpg

Analiza biznesowa

Kompetencje, które dostarczają wartość dla biznesu i ludzi
Competencies that deliver value to business and people

Witaj na mojej stronie!

Nazywam się Karolina Zmitrowicz i od niemal 20 lat działam w obszarze wytwarzania oprogramowania.

Wspieram zarządy i kadrę kierowniczą w podejmowaniu decyzji o znaczeniu strategicznym. Inicjucję i nadzoruję transformacje organizacji IT poprzez audyt procesów i kompetencji oraz wypracowanie i wdrożenie planu usprawnień.

Doradzam zespołom i ich liderom w wyborze właściwych procesów i metod projektowania oprogramowania, dostosowaniu standardów i metodyk do bieżących potrzeb projektów i organizacji.  

Przeszkoliłam kilka tysięcy osób - na szkoleniach stacjonarnych i online, konferencjach i meetupach, na zajęciach na uczelniach wyższych.

Pomagam w wyborze właściwej ścieżki rozwoju zawodowego biorąc pod uwagę predyspozycje i marzenia ludzi. 

Z moich usług korzystały zarówno wielkie korporacje, jak i mniejsze firmy. Wszystkich Klientów traktuję tak samo - ważny jest przede wszystkim człowiek i jego rozwój poprzez zapewnienie środowiska pracy sprzyjającego budowaniu kompetencji. ​

Welcome to my website!

My name is Karolina Zmitrowicz and I have been active in the field of software development for nearly 20 years.


I support boards and executives in making decisions of strategic importance. I initiate and oversee IT organization transformations by auditing processes and competencies and developing and implementing an improvement plan.


I advise teams and their leaders in choosing the right processes and software design methods, adapting standards and methodologies to the current needs of projects and organizations.  


I have trained several thousand people - at in-person and online trainings, conferences and meetups, and university classes.

I help to choose the right career path taking into account people's predispositions and dreams. 


Both large corporations and smaller companies have used my services. I treat all clients in the same way - what is important above all is the person and his development by providing a work environment conducive to competence building. 


Home: Witaj
_DSC8774.jpg

Sposób działania - Mode of operation

Moim podstawowym obszarem działalności jest wsparcie rozwoju kompetencji w zespołach IT celem usprawnienia procesów biznesowych i technologicznych Klienta. Biznesy tworzą ludzie, a ludzie potrzebują właściwego zestawu kompetencji i narzędzi, by podejmować dojrzałe decyzje. Moja oferta opiera się o łączenie twardych kompetencji z myśleniem o ludziach - ich potrzebach, motywacjach, ograniczeniach.


Pracę zwykle rozpoczynam od analizy biznesu Klienta, uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, określenia potrzeb i celów różnych interesariuszy. W pierwszym kroku współpracy omawiamy problemy i główne bolączki. Następnie określamy możliwe kierunki działań i priorytety dla poszczególnych czynności. W dalszej kolejności pracuję z zespołami, by poznać ich perspektywę i propozycje zmian. Na podstawie pozyskanych informacji opracowuję propozycje rozwiązań, które posłużą do wypracowania rozwiązania dostarczającego najwyższą wartość dla biznesu i ludzi. 

W większości przypadków zmiany procesowe wymagają konieczności rozwinięcia nowych umiejętności. Wprowadzenie zmiany obejmuje zatem również szkolenia kadr lub w razie potrzeby, pozyskanie nowych pracowników.

My core business is supporting the development of competencies in IT teams to improve the client's business and technology processes. Businesses are made by people, and people need the right set of competencies and tools to make mature decisions. My offer is based on combining hard competencies with thinking about people - their needs, motivations, limitations.


I usually start my work by analyzing the client's business, internal and external conditions, identifying the needs and goals of various stakeholders. In the first step of cooperation, we discuss the problems and main pain points. Then we identify possible courses of action and priorities for specific activities. In the next step, I work with the teams to get their perspective and proposals for change. Based on the information gained, I develop solution proposals that will be used to develop a solution that delivers the highest value for the business and people. 

In most cases, process changes require the need to develop new skills. Introducing the change therefore includes staff training or, if necessary, recruiting new employees.

Home: Info

Współpracuję z następującymi firmami szkoleniowymi

I work with the following training companies

logo-provilogic-390x68.png
pobrane.png
1602739135680.jfif
logo_certilog_02.png
pobrane (1).png
att.png
Home: Klienci

Masz pytania? Questions?

W czym mogę pomóc? How can I help you?

Chciałbyś wiedzieć, w jaki sposób mogę pomóc Tobie i Twojej organizacji? Skontaktuj się ze mną opisując swój problem lub potrzeby - lub po prostu poproś o kontakt telefoniczny.

Would you like to know how I can help you and your organization? Contact me with a description of your problem or needs - or simply ask for a phone call.

Dziękujemy za przesłanie!

Home: Poproś o ofertę cenową
bottom of page