top of page

Karolina Zmitrowicz

Jestem niezależnym konsultantem IT w obszarze inżynierii wymagań, analizy biznesowej i zarządzania jakością. Pomagam klientom w doskonaleniu ich działań i procesów wytwórczych celem osiągnięcia lepszych wyników biznesowych. W pracy łączę biznes i IT, wykorzystując liczne doświadczenia i wiedzę zdobytą w różnych obszarach działalności - od testowania, poprzez analizę, aż po zarządzanie procesami.

Poza karierą zawodową angażuję się w szereg działań non-profit mających na celu doskonalenie metod wytwarzania oprogramowania oraz jestem aktywnym członkiem kilku organizacji działających na rzecz zwiększenia wiedzy i dojrzałości w zakresie inżynierii wymagań i społeczności QA.

W latach 2011-2013 byłam członkiem zarządu REQB®. Obecnie kontynuujeęprace nad standaryzacją inżynierii wymagań w IREB®. Jestem jednym z głównych autorów programu certyfikacji IQBBA® (dawniej IBAQB) dla analityków biznesowych oraz współautorem programu certyfikacji ISTQB® Acceptance Testing.

Od marca 2018 do maja 2020 roku byłam prezesem SJSI.
Od marca 2018 roku jestem członkiem Zarządu IREB® i odpowiadam m.in. za strategię rozwoju organizacji.

Świadczę usługi dla firm informatycznych i biznesowych w następujących dziedzinach:


  • Tworzenie/optymalizacja procesów wytwórczych, w szczególności analizy biznesowej/inżynierii wymagań i zarządzania jakością. Identyfikacja potrzeb klienta związanych z pożądanym kształtem procesu, opracowanie propozycji różnych wariantów rozwiązań oraz wsparcie wyboru narzędzi, technik i procesów optymalnie spełniających potrzeby klienta.


  • Organizowanie i przeprowadzanie wewnętrznych audytów procesów klienta w celu zidentyfikowania słabych punktów i możliwości usprawnienia procesów. Stosowanie zasad modeli dojrzałości w celu ustalenia możliwości procesów wraz z zasadami Agile.

  • Mentoring i szkolenie zespołów klienta w zakresie analizy biznesowej/inżynierii wymagań, zarządzania jakością, zarządzania projektami, komunikacji, pracy zespołowej itp.

About me

I am an independent IT consultant specializing in requirements engineering, business analysis, and quality management. My primary goal is to help clients improve their operations and production processes to achieve better business outcomes.

My expertise lies in bridging the gap between business and IT, drawing on extensive experiences and knowledge gained across various domains, from testing and analysis to process management.

Beyond my professional career, I actively engage in several non-profit activities aimed at enhancing software development methods. Additionally, I am an active member of multiple organizations that work towards increasing knowledge and maturity in the fields of requirements engineering and QA (Quality Assurance) within the community.

From 2011 to 2013, I served as a member of the board of REQB® (Requirements Engineering Qualifications Board). Currently, I continue to contribute to the standardization of requirements engineering within IREB® (International Requirements Engineering Board). I am also one of the principal authors of the IQBBA® certification program (formerly IBAQB) for business analysts and a co-author of the ISTQB® Acceptance Testing certification program.

Between March 2018 and May 2020, I held the position of President at SJSI (name of an organization).

Since March 2018, I have been a member of the Board of IREB® and have responsibilities, including the development strategy of the organization.

My services are offered to both IT and business firms and cover the following areas:

  • Creating/Optimizing Production Processes: Particularly focusing on business analysis, requirements engineering, and quality management. This involves identifying client needs related to process improvement, proposing various solution options, and supporting the selection of tools, techniques, and processes that best meet the client's requirements.

  • Organizing and Conducting Internal Process Audits: These audits are aimed at identifying weak points and opportunities for process improvement within the client's organization. I also apply maturity models' principles to assess process capabilities along with Agile principles.

  • Mentoring and Training Client Teams: I provide guidance and training to client teams in areas such as business analysis, requirements engineering, quality management, project management, communication, teamwork, and more.


My work revolves around enhancing the efficiency and effectiveness of businesses by streamlining their processes and aligning them with best practices in the industry.

Karolina Zmitrowicz: Poznaj nasz zespół

Ważniejsze publikacje - Major publications

Pozycje dostępne w wydawnictwach PWN i Helion.
Items available from PWN and Helion publishers.

ceinwy.jpg
105381638o.jpg
Jakość projektów informatycznych
Jakość w agile
Testowanie w praktyce
Inżynieria wymagań w praktyce
Testowanie oprogramowania w praktyce
Karolina Zmitrowicz: Klienci

Certyfikaty - Certificates

Zrzut ekranu 2024-03-17 095443.png
Zrzut ekranu 2023-11-17 110941.png
Zrzut ekranu 2023-11-17 111534.png
IREB Certyfikat
REQB Agile.png
REQB AL
REQB certyfikat
Zrzut ekranu 2023-09-13 160412.png
ISTQB FL certyfikat
Zrzut ekranu 2023-11-17 111701.png
ibuq.png
IQBBA certyfikat
Zrzut ekranu 2024-03-17 095550.png
Facilitation.png
BPM analityk procesów biznesowych
Karolina Zmitrowicz: Klienci
bottom of page