top of page

Usługi - services

Wsparcie biznesu i technologii
Supporting business and technology

Offer: Usługi
Karolina Zmitrowicz

Consulting IT

Świadczę usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej w IT, inżynieri wymagań, zarządzania jakością. W Twojej firmie brakuje kompetencji w tych obszarach? Skorzystaj z mojej wiedzy i doświadczeń. Pomogę zrealizować bieżące zadania, a Twój zespół zdobędzie nowe kompetencje.

I provide consulting services in IT business analysis, requirements engineering, quality management. Your company lacks competence in these areas? Take advantage of my knowledge and experience. I will help you complete current tasks, and your team will gain new competencies.

Szkolenia IT - IT trainings

Oferuję szeroki wachlarz szkoleń IT, zarówno certyfikowanych - ECBA, CCBA, IQBBA z analizy biznesowej, IREB z inżynierii wymagań, szkolenia z testowania oprogramowania i organizacji procesów testowych wg TMMi, jak i praktycznych, wśród których największą popularnością cieszą się warsztaty z praktyk prowadzenia analizy biznesowej oraz szkolenia praktyczne z opracowywania i oceny specyfikacji wymagań.

I offer a wide range of IT training courses, both certified - ECBA, CCBA, IQBBA in business analysis, IREB in requirements engineering, training in software testing and organization of test processes according to TMMi, and practical training, among which the most popular are workshops on business analysis practices and practical training in developing and evaluating requirements specifications.

Organizacja procesów analitycznych i testowych - Arrangement of analysis and testing processes

Masz potrzebę uporządkowania swoich  procesów IT? Nie wiesz, w jaki optymalny sposób zorganizować czynności analityczne, testowe, developerskie? Ucz się na cudzych błędach, skorzystaj z moich doświadczeń oraz uznanych standardów i wspólnie wypracujmy framework procesu dopasowany do Twoich realiów.

Do you have a need to organize your IT processes? Don't know how to optimally organize analytical, testing, development activities? Learn from other people's mistakes, use my experience and recognized standards and together let's work out a process framework tailored to your realities.

Audyt procesów wytwórczych IT - Audit of IT development processes

Chcesz by Twoja organizacja IT działała skutecznie i dostarczała wysokiej jakości produktów? Pomogę Ci ocenić Twoje procesy wytwórcze pod kątem ich efektywności i dopasowania do określonych celów. Na bazie wyników auytu, wspólnie wypracujemy rozwiązania mogące podnieść skuteczność procesów i tym samym przyczynić się do lepszego działania zarówno zespołu projektowego, jak i docelowo całej organizacji.

Do you want your IT organization to run efficiently and deliver quality products? I'll help you assess your manufacturing processes for efficiency and alignment with your specific goals. Based on the results of the audit, together we will develop solutions that can improve the efficiency of your processes and thus contribute to better performance of both the project team and ultimately the entire organization.

Analiza biznesowa - Business analysis

Oferuję usługi analizy biznesowej - od analizy strategicznej polegającej na ocenie sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej organiazacji, przez określanie potrzeb biznesowych i wymagań na rozwiązania, modelowanie procesów biznesowych po projektowanie propozycji rozwiązań.

I offer business analysis services - from strategic analysis consisting of assessing the internal and external situation of an organiazation, to determining business needs and requirements for solutions, modeling business processes and designing solution proposals.

Zarządzanie jakością - Quality management

Dbasz o jakość swoich produktów? W Twojej firmie jest proces testowania?To świetnie! Pierwszy krok za nami. Jednak jakość to nie tylko testowanie. To o wiele szersze pojęcie. Jakość trzeba zaplanować, zapewniać, monitorować - trzeba nią zarządzać. Nie wiesz jak? Pomogę Ci zaprojektować odpowiednie procesy i dobrać właściwe środki.

Do you care about the quality of your products? There is a testing process in your company?That's great! The first step is behind us. However, quality is not just about testing. It's a much broader concept. Quality needs to be planned, ensured, monitored - it needs to be managed. Not sure how? Let me help you design the right processes and select the right measures.

bottom of page