top of page

IREB CPRE

IREB CPRE 3.0

Próbny zestaw egzaminacyjny

Zestaw pytań próbnych do egzaminu IREB CPRE. Zestaw autorski oparty na celach nauczania i zasadach budowania pytań egzaminacyjnych.

IREB CPRE 3.0 ENG

Sample exam - English version

A set of sample questions for the IREB CPRE exam. Original set based on learning objectives and principles of exam question construction.

IREB CPRE FL in a nutshell

IREB CPRE mind map

A mind map outlining the important topics of the IREB CPRE FL certification program.

IREB CPRE FL w skrócie

Zagadnienia IREB CPRE w pigułce

Mapa myśli przedstawiająca istotne zagadnienia programu certyfikacji IREB CPRE FL.

Download: Pliki

BABOK Guide

BABOK Guide mapa myśli / BABOK Guide mind map

Zagadnienia BABOK Guide w pigułce / BABOK Guide in a nutshell

Najpopularniejsza publikacja z obszaru analizy biznesowej - BABOK Guide - w postaci mapy myśli.

The most popular publication in the field of business analysis - BABOK Guide - in the form of a mind map.

BABOK Guide Mind Map.jpg
Download: Pliki

Certyfikacja - Certification

IQBBA, BCS

IQBBA FOUNDATION LEVEL

Zagadnienia IQBBA  w pigułce  QBBA issues in a nutshell

Zagadnienia omawiane w programie certyfyfikacji IQBBA FL w tefegraficznym skrócie

Topics addressed in the IQBBA FL certification program in tephegraphic summary

BCS Stakeholder engagement

BCS Stakeholder engagement in a nutshell

Program certyfikacji BCS Stakeholder engagement w postaci mapy myśli - najważniejsze koncepcje i zagadnienia.

BCS Stakeholder engagement certification program in the form of a mind map - key concepts and issues.

BABOK® Guide and IREB CPRE

BABOK® Guide and IREB CPRE - overlapping areas and differences

A brief comparison in terms of requirements engineering. Table mapping KA with IREB topics.

BABOK® Guide and IREB CPRE

BABOK® Guide and IREB CPRE - overlapping areas and differences

A brief comparison in terms of requirements engineering. Visual comparison.

Download: Pliki

Wzorce, checklisty...Templates, checklists...

Szablon specyfikacji wymagania / Requirements specification template

Specyfikacja wymagania w postaci canvy / specification of the requirement in the form of a canva

Szablon opisu wymagania w postaci canvy ułatwiającej pozyskanie naistotniejszych informacji kluczowych do prawidłowego zrozumienia i specyfikacji wymagania.

A requirement description template in the form of a canva to facilitate the acquisition of the essential information necessary to properly understand and specify the requirement.

Lista kontrolna do analizy / Checklist for analysis

Planowanie czynności analitycznych / Planning analysis activities

Przykład listy kontrolnej opartej na liście opracowanej dla konkretnego projektu i klienta

Example of a checklist based on a list developed for a specific project and customer

Szablon specyfikacji przypadku użycia

PDF

Szablon specyfikacji przypadku użycia - z omówieniem i przykładową treścią.

Szablon specyfikacji przypadku użycia

Word

Szablon specyfikacji przypadku użycia - z omówieniem i przykładową treścią. Szablon w Word.

Use case specification template

Word

Use case specification template - with explanation and sample content. Word template.

Use case specification template

PDF

Use case specification template - with explanation and sample content. PDF template.

Szablon specyfikacji potrzeby biznesowej

Word

Szablon specyfikacji potrzeby biznesowej, z wyjaśnieniem i przykładem uzupełnienia.

Szablon specyfikacji potrzeby biznesowej

PDF

Szablon specyfikacji potrzeby biznesowej, z wyjaśnieniem i przykładem uzupełnienia.

Business need specification template

Word

Business need specification template, with explanation and sample content.

Business need specification template

PDF

Business need specification template, with explanation and sample content.

Business process description template

PDF

Template for business process specification. With example

Business process description template

Word

Template for business process specification. With example

Download: Pliki

Metody i techniki - Methods and techniques

UML przegląd diagramów

Diagramy stosowane w analizie biznesowej / systemowej

Omówienie zastosowania i podstawowych elementów wybranych diagramów UML wraz z przykładami. Diagramy klas, aktywności, przejść stanów i przypadków użycia

Macierz oceny interesariuszy / Power Interest Grid

Analiza interesariuszy / Stakeholder analysis

Macierz wpływu i zainteresowania interesariuszy - szablon i przykład wypełnienia. Narzędzie przydatne w analizie interesariuszy. 

Stakeholder power and interest matrix - template and example of filling. A tool useful in stakeholder analysis. 

Macierz RASCI / RASCI matrix

Role i odpowiedzialności  / Roles and responsibilities

Macierz definicji ról i odpowiedzialności. RASCI - Resposibile, Accountable, Support, Consulted, Informed

Download: Pliki
bottom of page